Pravo
na
pristup
informacijama
Example

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).


Službenik za informiranje Turističke zajednice općine Kali: Ina Kolega

Preuzmi: Odluka o imenovanju službenika za informiranje - PDF


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

telefonom na broj: 023/282 406


telefaksom na broj: 023/282 406


e-poštom na adresu: info@kali.hr


poštom na adresu: Turistička zajednica općine Kali, Sv. Lovre 2, 23272 Kali


usmeno u turističkom uredu TZ općine Kali


Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00 sati.

Turistička zajednica općine Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.

Više na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html